" /> Historie | Silkeborg Teater
Velkommen i det levende teater!
Foto af fortæppe
Silkeborg Teater
  • © 2022 Silkeborg Teater Kontakt os 0

Silkeborg Teaterhistorie

HISTORIE
I 1855 blev Silkeborg en selvstændig kommune med 1.204 indbyggere. Allerede året før havde værten på Hotel Dania annonceret i Aarhus Stifts-Tidende efter ”rejsende skuespillerselskaber, som kunne opføre forestillinger på hans hotel. I de følgende år blev der især spillet teater på Hotel Silkeborg, som i 1937 måtte give plads til det nuværende Østergadekryds. Forestillingerne blev arrangeret af ”Theatret i Silkeborg”.
1863 stiftedes Silkeborg Haandværkerforening, som stod for opførelsen af den første egentlige teaterbygning i 1876 på Torvet, som også husede forenings- og undervisningslokaler. Den var tegnet af arkitekt Uldall. Teaterbygningen blev hurtigt for lille til den hastigt voksende kommune. Allerede i 1896 kunne man indvie Silkeborg Håndværkerforenings pragtbygning, tegnet afAnton Rosen. Den havde en stor sal, flere mindre sale og en restauration. Ved den storslåede åbning den 18. marts flagede hele byen og 324 betalende gæster deltog i festlighederne til den lyse morgen. Den første teatersæson blev indledt med 4 lokale dilettantforestillinger, en ”Prolog” forfattet af den kulturelt begavede postmesterinde Karoline Petersen og tre stykker, ””Surrogater”, ”Rosa og Rosita” og ”En Vandgang på Hattenæs”af den meget produktive lokale historiker og forfatter Edvard Egeberg.
I de følgende årtier stod ”Silkeborg Theater” for et rigt teaterliv med Danmarks førende, rejsende teatre på scenen. En tidlig morgen den 23. februar 1944 blev teaterbygningen schalburgteret som hævn for sabotage mod Dansk Automobilbyggeri på torvet. Denne virksomhed var mistænkt for at fremstille dele til tyskernes rakatbomber V1 og V2. Aftenen før var ”Sommer i Tyrol” blevet opført med orkester. Alt lå nu under murbrokkerne og de knuste kulisser. Skuespillerne og musikerne gravede de fleste af deres kostumer og instrumenter frem. Samme aften opførtes forestillingen for fuldt hus i den lokale arbejderbevægelses store sal i Sønderport. Her blev der derefter spillet teater frem til 1956.
Efter årelange forhandlinger og problemer lykkedes det for Silkeborg Håndværkerforening at få opført den tredje teaterbygning på Torvet, som blev indviet under stor festivitas den 8. september 1956. Den var tegnet af arkitekterne E. Svendsen og Knud Sørensen. Den nye teaterbygning blev rammen omkring næsten alt professionelt teaterliv i Silkeborg med ”Den selvejende Institution Silkeborg Teater” under Silkeborg Håndværkerforening som arrangør.
I 1967 vedtog Folketinget en ny teaterlov, som bl. a. indeholdt mulighed for at opnå tilskud til abonnements-ordninger, dvs. statsligt tilskud til nedbringelse af teaterbilletprisen, såfremt publikum købte billetter til mindst 3 forestillinger i en teatersæson Næste betingelse var, at man i kommunen stiftede en publikumsforening til formidlingen af netop disse statslige midler. Den 10. februar 1967 besluttede bestyrelsen i Silkeborg Haandværkerforening at nedsætte et teaterudvalg, som skulle se på mulighederne for at oprette en sådan forening.
Hen over foråret og sommeren 1967 arbejdede udvalget med udkast til vedtægter, som indsendtes til kulturministeriet til godkendelse, og ansøgning om tilskud fra Silkeborg Kommune m.v. Vedtægtsforslaget blev godkendt af kulturministeriet. Kommunen gav afslag. Den 30. august 1967 afholdtes stiftende generalforsamling, hvor man oprettede Silkeborg Teaterkreds. Startkapitalen blev tilvejebragt ved 2 lån på hver kr. 1.500 fra henholdsvis Silkeborg Haandværkerforening og A.O.F., Silkeborg. Første års regnskab udviste et pænt overskud på. Kr. 2.981, hvortil byens daværende borgmester havde følgende kommentar: "Der kan I se, I behøvede jo slet ikke tilskud fra kommunen".
Midt i 1990-erne var den tredje teaterbygning og især publikumsfaciliteterne så nedslidte, at det lokale publikum søgte andre græsgange i nabobyerne, når man skulle i teatret. Dette bevirkede, at Silkeborg Teaterkreds indstillede sin virksomhed fra sæsonen 2001-2002 og frem til indvielsen af den fjerde teaterbygning, Jysk Musikteater på Papirfabrikken.
I slutningen af 1990-erne nedsatte Silkeborg Kommune, Silkeborg Håndværkerforening og AOF et udvalg, som skulle se på mulighederne for fornyelse af teaterbygningen på Torvet. Under udvalgets arbejde kom det for en dag, at Papirfabrikken skulle lukkes, og at der ville blive mulighed for at etablere et helt nyt og moderne teaterhus et eller andet sted på den store fabriks-grund.
Ved mageskifte blev grunden erhvervet. Med kontante indskud fra Silkeborg Kommune, Fonden Silkeborg Teater under Silkeborg Håndværkerforening og AOF stiftedes en fond. Bestyrelsen i denne fond fik til opgave via donationer og lån at skaffe midler til opførelse af et helt moderne teaterhus. Resultatet blev det, vi i dag kender som Jysk Musikteater, som ligger perfekt ud til byens havneområde. Det er i dag samlingsstedet for rejsende, professionel scenekunst i Silkeborg kommune.
I 2006 startedes Børneklubben i Silkeborg Teaterkreds, således at der blev teater for alle i Silkeborg kommune og med gæster fra hele landet.

Læs evt. mere i:
Hans Løkke: Rejsende Teater i Silkeborg, 2017, Udgiver: Silkeborg Teaterkreds. 63 sider. Kan købes i Silkeborg Teaterkreds eller lånes på biblioteket.